خرداد ,اسفند ,آبان ,فروردین ,۱۹۷۹ ,نوامبر ,فهرست وزیران ,وزیران ایران ,فوریه ۱۹۷۹ ,قوامحزب دموکرات ,132416 خرداد ,فهرست وزیران ایران


)۱۹۲۵-۱۹۷۹(محمدعلی فروغیحزب تجددرضا شاه۳۶۱۸۷۷-۱۹۴۳۲۱ آذر ۱۳۰۴۲۲ خرداد ۱۳۰۵حسن مستوفیحزب تجدد۳۷۱۸۷۵-۱۹۳۲22 خرداد 130511 خرداد 1306مهدی قلی هدایتحزب تجدد۳۸۱۸۶۴-۱۹۵۵27 تیر 131211 خرداد 1306محمدعلی فروغیحزب تجدد۳۹۱۸۷۷-۱۹۴۳11 آذر 131427 شهریور 1312محمود جم۴۰مستقل۱۸۸۰–۱۹۶۹11 آذر 13143 آبان 1318احمد متین دفتری۴۱مستقل5 تیر 1319۱۸۹۶-۱۹۷۱3 آبان 1318علی منصور۴۲مستقل5 تیر 1319۱۸۹۵-۱۹۷۴5 شهریور 1320محمدعلی فروغی۴۳مستقل۱۸۷۷-۱۹۴۳5 شهریور 132018 اسفند 1320علی سهیلیمحمدرضا شاه۴۴مستقل۱۸۹۶–۱۹۵۸18 اسفند 132018 مرداد 1321احمد قوام۴۵مستقل۱۸۷۶-۱۹۵۵26 بهمن 132118 مرداد 1321علی سهیلی۴۶مستقل۱۸۹۶–۱۹۵۸26 بهمن 132117 فروردین 1323محمد ساعد۴۷مستقل4 آذر 1323۱۸۸۳–۱۹۷۳17 فروردین 1323مرتضی قلی بیات۴۸مستقل4 آذر 1323۱۸۹۰-۱۹۵۸10 خرداد 1324ابراهیم حکیمی۴۹مستقل۱۸۷۱–۱۹۵۹10 خرداد 132416 خرداد 1324محسن صدر۵۰مستقل۱۸۶۶–۱۹۶۲8 آبان 132416 خرداد 1324ابراهیم حکیمی۵۱مستقل۱۸۷۱–۱۹۵۹8 آبان 13247 بهمن 1324احمد قوامحزب دموکرات ایران۵۲۱۸۷۶-۱۹۵۵7 بهمن 132426 آذر 1326رضا حکمت۵۳مستقل6 دی 1326)استعفا داد(۱۸۹۱-۱۹۷۸26 آذر 1326ابراهیم حکیمی۵۴مستقل7 دی 132622 دی 1326۱۸۷۱–۱۹۵۹عبدالحسین هژیر۵۵مستقل22 دی 132618 آبان 27۱۸۹۹–۱۹۴۹محمد ساعد۵۶مستقل۱۸۸۳–۱۹۷۳18 آبان 13273 فروردین 1329علی منصور۵۷مستقل5 تیر 1329۱۸۹۵-۱۹۷۴3 فروردین 29حاج علی رزم آراارتش۵۸5 تیر 1329۱۹۰۱-۱۹۵۱16 اسفند 1329)ترور شد(-مستقلخلیل فهیمی)سرپرست(۱۲۵۵-۱۳۳۲16 اسفند 132921 اسفند 1329حسین علاء۵۹مستقل۱۸۸۲-۱۹۶۴21 اسفند 13299 اردیبهشت 1330محمد مصدقجبههٔ ملی ایران۶۰۱۸۸۲-۱۹۶۷26 تیر 13319 اردیبهشت 1330احمد قوامحزب دموکرات ایران۶۱۱۸۷۶-۱۹۵۵26 تیر 133130 تیر 1331محمد مصدقجبههٔ ملی ایران۶۲۱۸۸۲-۱۹۶۷30 تیر 133128 مرداد 1332)برکنار شد(فضل الله زاهدیارتش۶۳۱۸۹۷-۱۹۶۳28 مرداد 133217 فروردین 1334حسین علاء۶۴مستقل۱۸۸۲-۱۹۶۴سوم آوریل ۱۹۵۷هفتم آوریل ۱۹۵۵منوچهر اقبالحزب ملیون۶۵۱۹۰۹-۱۹۷۷سوم آوریل ۱۹۵۷سی و یکم اوت ۱۹۶۰جعفر شریف امامی۶۶مستقل۱۹۱۰-۱۹۹۸پنجم مه ۱۹۶۱سی و یکم اوت ۱۹۶۰علی امینی۶۷مستقل۱۹۰۵-۱۹۹۲پنجم مه ۱۹۶۱شانزدهم ژوئیه ۱۹۶۲اسدالله علمحزب مردم۶۸۱۹۱۹-۱۹۷۸هفتم مارس ۱۹۶۴شانزدهم ژوئیه ۱۹۶۲حسنعلی منصورحزب ایران نوین۶۹۱۹۲۳-۱۹۶۵هفتم مارس ۱۹۶۴بیست و ششم ژانویه ۱۹۶۵)ترور شد(حزب ایران نوین↓حزب رستاخیز۷۰۱۹۲۰-۱۹۷۹هفتم اوت ۱۹۷۷امیرعباس هویدا)در آغاز سرپرست(بیست و ششم ژانویه ۱۹۶۵جمشید آموزگارحزب رستاخیز۷۱۱۹۲۳-هفتم اوت ۱۹۷۷بیست و هفتم اوت ۱۹۷۸جعفر شریف امامی۷۲مستقل۱۹۱۰-۱۹۹۸ششم نوامبر ۱۹۷۸بیست و هفتم اوت ۱۹۷۸غلامرضا ازهاریارتش۷۳۱۹۱۲–۲۰۰۱ششم نوامبر ۱۹۷۸چهارم ژانویه ۱۹۷۹شاپور بختیار۷۴مستقل۱۹۱۵-۱۹۹۱چهارم ژانویه ۱۹۷۹یازدهم فوریه ۱۹۷۹ •جمهوری اسلامی ایران)۱۹۷۹-تاکنون(مهدی بازرگاننهضت آزادی۷۵۱۹۰۷-۱۹۹۵ششم نوامبر ۱۹۷۹چهارم فوریه ۱۹۷۹--شورای انقلاب اسلامی)به رهبری:ابوالحسن بنی صدر(ششم نوامبر ۱۹۷۹دوازدهم اوت ۱۹۸۰محمدعلی رجاییحزب جمهوری اسلامیابوالحسن بنی صدر۷۶۱۹۳۳-۱۹۸۱چهارم اوت ۱۹۸۱دوازدهم اوت ۱۹۸۰محمدجواد باهنرحزب جمهوری اسلامیمحمدعلی رجایی۷۷۱۹۳۳-۱۹۸۱سی ام اوت ۱۹۸۱)ترور شد(چهارم اوت ۱۹۸۱جامعهٔ روحانیت مبارز-محمدرضا مهدوی کنی)سرپرست(۱۹۳۱-۲۰۱۴دوم سپتامبر ۱۹۸۱سی و یکم اکتبر ۱۹۸۱میرحسین موسوی خامنهسید علی خامنه ای۷۸۱۹۴۲-حزب جمهوری اسلامی↓مستقلسوم اوت ۱۹۸۹سی و یکم اکتبر ۱۹۸۱این منصب حکومتی از۳ اوت۱۹۸۹ حذف شد و به گونه ای دیگر از این نوع تغییر شکل داد.محتویات*.۱جستارهای وابسته*.۲پانویس*.۳منابع*.۴پیوند به بیرونجستارهای وابسته*.فهرست وزیران ایران پس از حمله اعرابپانویس1.↑ترور شد.2.↑در دورهٔ رئیس الوزرایی او مجلس به توپبسته شد و استبداد صغیر آغاز گشت.3.↑محمدعلی شاه ابوالقاسم ناصرالملک را که در خارج از کشور بود مأمور تشکیل دولت کرد و تا رسیدن او جواد سعدالدوله موقتاً گردانندهٔ کابینه بود. ناصرالملک قبول کار نکرد و به ایران نیامد.4.↑تهران به دست مشروطه خواهان فتح شد. ۳ روز بعد محمدعلی شاه استعفا داد.5.↑پس از فتح تهران، بنا به رأی شورای عالی رجال و روحانیون کابینه ای بدون رئیسالوزرا در تاریخ ۲۶ تیر ۱۲۸۸ تشکیل گردید و در تاریخ ۸ مهر ۱۲۸۸ محمدولی سپهدار اعظم رسماً کابینه تشکیل داد.6.↑کودتا شد.منابع*.سفری، محمدعلی،مشروطه سازان، نشر علم چمران*.کتاب »از سید ضیاء تا بختیار«، نوشته:مسعود بهنود، چاپ: تهران، نشر جاویدان، ۱۳۶۹.*.محمودیان، علی اکبر،نگاهی به تهران از آغاز تاکنون، با همکاری: هوشنگ قاسمی، غلامرضا هوشمند فینی، و...، ناشر: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.پیوند به بیرون
منبع اصلی مطلب : اخبار و اموزش
برچسب ها : خرداد ,اسفند ,آبان ,فروردین ,۱۹۷۹ ,نوامبر ,فهرست وزیران ,وزیران ایران ,فوریه ۱۹۷۹ ,قوامحزب دموکرات ,132416 خرداد ,فهرست وزیران ایران
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : فهرست وزیران ایران