جمهوری ,ریاست ,مرداد ,رئیس ,جمهور ,رسمی ,ریاست جمهوری ,رئیس جمهور ,رسمی ریاست ,جمهوری ایران ,وبگاه رسمی ,رسمی ریاست جمهوری ,ریاست جمهوری ایران ,ر
ایراناین مقام پس از سقوطحکومت شاهنشاهیپهلوی، پیروزیانقلاب اسلامیو بنیانگذارینظام جمهوری اسلامیدرایرانبه وجود آمد و از تاریخ۱۱ آذر۱۳۵۸با تصویبقانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانشکل قانونی به خود گرفت. رئیس جمهور برای یک دورهٔ چهار ساله توسطرأی مستقیماکثریت مطلقمردمایرانبرگزیده می شود و انتخاب مجدّد او تنها برای یک دورهٔ پیاپی دیگر امکان پذیر است.بنا برقانون اساسی،رئیس جمهوری ایرانپس ازرهبریدومین مقام سیاسی بلندپایهٔ کشوراست وهیئت دولتوقوّهٔ مجریه)یکی از قوای سه گانهٔ ایران( تحت امر او قرار دارد. البته تا قبل از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، مطابق اصل ۱۳۴ ریاستهیئت دولتبا مقامنخست وزیربود؛ بنابراین ۳ رئیس جمهور اوّل ایران )سید ابوالحسن بنی صدر،محمدعلی رجایی،سید علی خامنه ای( رئیس کابینه محسوب نمی شدند. رئیس جمهور همچنین به عنوان مجری قانون اساسی، رئیسشورایعالی امنیت ملیو رئیسشورای عالی انقلاب فرهنگینیز فعّالیّت می کند. تنها نخستین رئیس جمهور ایران )بنی صدر( مقامفرماندهی کلنیروهای مسلّحرا برعهدهداشته است و پس از عزل و رد صلاحیت این وظیفه بهرهبریسپرده شد، مابقی رؤسای جمهور حائز این مقام نبوده اند.در صورتی که رئیس جمهور به دلایلی مانند فوت، عزل، استعفأ، غیبت یا بیماری توانایی انجام مسئولیّت های قانونی خود را نداشته باشد،معاون اوّل رئیس جمهوربا موافقت رهبری وظایف او را موقتاً برعهده می گیرد و باید ظرف مدت ۵۰ روز شرایط انتخاب رئیس جمهور بعدی را از طریق انتخابات پیش از موعدفراهم نماید. تا پیش از بازنگری قانون اساسی )۱۳۶۸(، مسئولیّت جانشینی رئیس جمهور بر عهدهٔشورای موقّت ریاست جمهوریبوده است.سید ابوالحسن بنی صدر، نخستین متصدّی این سمت بود که از۱۵ بهمن۱۳۵۸باتنفیذ حکمخود رسماً کارش را آغاز کرد. او تنها رئیس جمهوری بوده است که به دلیل عدم کفایت سیاسی توسطمجلس شورای اسلامیبرکنار شده است.محمدعلی رجایینیز تنها رئیس جمهوری بوده است که در حین خدمتترورشده است. پس از هر دوی این مقاطع که رؤسای جمهور دوره کاری خود را به پایان نبردند،شورای موقّتوظایف آن ها راتا انتخاب رئیس جمهور بعدی برعهده گرفت.سید علی خامنه اینیز پس از انتخاب بهعنوانرهبریتوسطمجلس خبرگان رهبری، دورهٔ ریاست جمهوری خود را پیش از پایان آن واگذار کرد.۳ رئیس جمهوری بعدی ایران یعنیاکبر هاشمی رفسنجانی،سیّد محمّد خاتمیومحمود احمدی نژادهر کدام ۲ دوره پیاپی برای این سمت انتخاب شدند. رئیس جمهور ایران از مرداد ۱۳۹۲ تاکنونحسن روحانیاست.محتویات*.۱رئیس جمهورها*.۲نمودار سال شمار*.۳جستارهای وابسته*.۴پانویس*.۵یادکرد منابع*.۶منابع*.۷پیوند به بیرونرئیس جمهورهاردیفرئیس جمهوردورهحزبدولتنخست وزیر]پانویس ۱[آغاز]پانویس ۲[پایان۱سیّد ابوالحسن بنی صدر)–۱۳۱۲(مستقل]۳[۱)۱۳۵۸(محمّدعلی رجایی]۱[۱۵ بهمن ۱۳۵۸‏]۱[۳۱ خرداد ۱۳۶۰‏]۲[ابوالحسن بنی صدر با بیش از ۱۰٫۷ میلیون رأی )۷۶%~( درانتخابات ۱۳۵۸برنده و نخستین رئیس جمهور ایران شد. بنی صدر بهاسلام گرایانچپوملی گرایانلیبرالگرایش داشت و در ابتدای کارش از حمایت رهبر انقلابآیت الله خمینیبرخوردار بود.]۴[دوران او همزمان با چالش های ابتدایانقلاب،گروگان گیری سفارت آمریکاوجنگ با عراقدچار عدمثبات و مشکلات داخلی شد]۴[و او نهایتاً توسطمجلس شورای اسلامی)با ۱۷۷ رای موافق، ۱۲ ممتنع و ۱ مخالف( به دلیل »عدم کفایت سیاسی« از ریاست جمهوری برکنار شد.شورای موقت ریاست جمهوری]پانویس ۳[۳۱ خرداد ۱۳۶۰–۱۱ مرداد ۱۳۶۰۲محمّدعلی رجایی)۱۳۶۰–۱۳۱۲(مستقل]پانویس ۴[]۶[]۷[]۸[۲)۱۳۶۰(محمّدجواد باهنر]۹[۱۱ مرداد ۱۳۶۰‏]۵[۸ شهریور ۱۳۶۰‏]۲[محمدعلی رجایی با بیش از ۱۳ میلیون رأی)۹۰%~( پیروزانتخابات ۱۳۶۰شد. رجایی مورد حمایتحزب جمهوری اسلامیبود و تنها پس از ۲۸ روز از آغاز ریاست جمهوری خود دربمب گذاری دفتر نخست وزیریتوسطسازمان مجاهدین خلقترور شد.]۴[شورای موقت ریاست جمهوری]پانویس ۳[زیر نظرمحمدرضا مهدوی کنی]۱۰[۸ شهریور ۱۳۶۰–۱۷ مهر ۱۳۶۰۳سیّد علی خامنه ای)–۱۳۱۸(110px۳)۱۳۶۰(میرحسین موسوی]۶[حزب جمهوری اسلامی]۶[↓جامعه روحانیت مبارز]۱۲[۱۷ مهر ۱۳۶۰‏]۱۱[۱۳ شهریور ۱۳۶۴۴)۱۳۶۴(۱۲ مرداد ۱۳۶۸‏۱۳ شهریور ۱۳۶۴‏]۵[سید علی خامنه ای با بیش از ۱۵٬۹ میلیون رأی )۹۵%~( درانتخابات ۱۳۶۰و بار دیگر با بیش از ۱۲٬۲ میلیون رأی )۸۵%~( درانتخابات ۱۳۶۴برگزیده شد. در این دوران که با بخشعمدهٔجنگهمزمان بود وجناح چپ جمهوری اسلامیقدرتمند بود، او از چهره های نسبتاً معتدل به شمار می رفت.]۴[با فوتآیت الله خمینیو از تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، بهرهبریبرگزیده شد و مدتی کوتاه رسماً عهده دار هر دو مسئولیت بود. او ضمن واگذاری پیش از موعد ریاست جمهوری، ازموسویخواست تا تاریخ آغاز به کار دولت جدید به کار خود ادامه دهد.]۱۳[حزبردیفآغازدولتپایانمعاون اولرئیس جمهور۴اکبر هاشمی بهرمانی )رفسنجانی()–۱۳۱۳(جامعه روحانیت مبارز]۱۲[۵)۱۳۶۸(حسن حبیبی]۱۴[۱۲ مرداد ۱۳۷۲۱۲ مرداد ۱۳۶۸‏]۵[۶)۱۳۷۲(۱۲ مرداد ۱۳۷۶۱۲ مرداد ۱۳۷۲‏]۵[اکبر هاشمی رفسنجانی با بیش از ۱۵٬۵ میلیون رأی )۹۴%~( درانتخابات ۱۳۶۸و بار دومبا بیش از ۱۰٬۵ میلیون رأی )۶۳%~( درانتخابات۱۳۷۲رئیس جمهور شد. در آغاز دوران ریاست جمهوری او،جنگتازه پایان یافته بود و با انتخاب رهبر جدید، کشور وارد مرحلهٔ جدیدی شده بود. بابازنگری قانون اساسیپست نخست وزیری حذف شد، پس از آنجناح چپافول کرد و با ایجاد تعادل باجناح راست، یکجناح میانه رویپراگماتیستبرخاست. در این دوران که »دوران سازندگی« نام گرفت، مسئلهٔ اصلی کشور بازسازی پس از جنگ و توسعه اقتصادی بود.]۴[۵سیّد محمّد خاتمی)–۱۳۲۲(مجمع روحانیون مبارز]۱۵[۷)۱۳۷۶(۱۱ مرداد ۱۳۸۰۱۲ مرداد ۱۳۷۶‏]۱۱[۸)۱۳۸۰(محمدرضا عارف]۱۶[۱۲ مرداد ۱۳۸۴۱۱ مرداد ۱۳۸۰‏]۱۱[سیّد محمّد خاتمی با بیش از ۲۰٬۱ میلیون رأی )۶۹%~( درانتخابات ۱۳۷۶و بار دوم با بیش از ۲۱٫۶ میلیون رأی )۷۷%~( درانتخابات ۱۳۸۰رئیس جمهور شد. با آغاز دورهٔ موسوم به »دولت اصلاحات« و »دوم خرداد«،گفتگوی تمدن هاوتنش زداییدر سیاست خارجی مطرح شد و در سیاست داخلی گسترشآزادی های مدنیدر چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار گرفت.]۴[۶محمود احمدی نژاد)–۱۳۳۵(۹)۱۳۸۴(پرویز داوودی]۱۸[۱۲ مرداد ۱۳۸۴–۲۶ تیر ۱۳۸۸جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامیوجامعه اسلامی مهندسینوائتلاف آبادگران ایران اسلامی]پانویس ۵[]۱۷[۱۲ مرداد ۱۳۸۸۱۲ مرداد ۱۳۸۴‏]۵[اسفندیار رحیم مشایی۲۶ تیر–۲ مرداد ۱۳۸۸]۱۹[]۲۰[]پانویس ۶[بدون متصدّی۲ مرداد–۲۲ شهریور ۱۳۸۸۱۰)۱۳۸۸(۱۲ مرداد ۱۳۹۲۱۲ مرداد ۱۳۸۸‏]۲۱[محمدرضا رحیمی]۲۲[۲۲ شهریور ۱۳۸۸–۱۲ مرداد ۱۳۹۲محمود احمدی نژاد در مرحله دومانتخابات ۱۳۸۴با بیش از ۱۷٬۲ میلیون رأی )۶۲%~( و درانتخابات ۱۳۸۸با بیش از ۲۴٬۵ میلیون رأی)۶۳%~( پیروز شد.۷حسن روحانی)–۱۳۲۷(در حال فعّالیّت۱۱)۱۳۹۲(اسحاق جهانگیری]۲۶[حزب اعتدال و توسعه]۲۴[وجامعه روحانیت مبارز]۲۵[]پانویس ۷[۱۲ مرداد ۱۳۹۲‏]۲۳[حسن روحانی با بیش از ۱۸٬۶ میلیون رأی)۵۱%~( درانتخابات ۱۳۹۲پیروز شد و دولت خود را »دولت تدبیر و امید« نامید.]۲۷[نمودار سال شماردر این نمودار سال شمار به دو رقم آخرسال خورشیدیاشاره شده است.دوره ریاست جمهوری رجایی در دوره ای ۲۸ روزه در سال ۶۰ بوده است.جستارهای وابستهدرگاه ایران*.رئیس جمهور ایران*.آمار رئیس جمهورهای ایران*.شورای موقت ریاست جمهوری ایران*.تنفیذ حکم ریاست جمهوری در ایران*.تحلیف حکم ریاست جمهوری در ایران*.فهرست نخست وزیران ایران پس از مشروطه*.فهرست دولت های جمهوری اسلامی ایرانپانویس1.↑مقامنخست وزیریبابازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامیدر سال ۱۳۶۸ برچیده شد.2.↑آغاز به کاررئیس جمهور ایراناز تاریخ تنفیذ است.]۱[3.↑۳٫۰۳٫۱مطابق اصول ۱۳۰ و ۱۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی)در آن زمان( در صورت ناتوانی رئیس جمهور از ادارهٔ کشور، »شورای موقت ریاست جمهوری« متشکل ازنخست وزیر، رئیسمجلس شورای اسلامیو رئیسدیوان عالی کشوراداره کشور را تا انتخاب رئیس جمهور جدید بر عهده می گیرند. مطابق قانون اساسی کنونی، با موافقترهبر،معاون اول رئیس جمهوروظایف رئیس جمهور را بر عهده می گیرد.4.↑رجایی عضوحزب جمهوری اسلامینبود، اماکاندیدای منتخب این حزب در انتخابات بود.5.↑در مرحلهٔ اول انتخابات ۱۳۸۴ هیچیک از این سه حزب از احمدی نژاد حمایت نکردند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ازمحمدباقر قالیبافو جامعهٔ اسلامی مهندسین ازعلی لاریجانیحمایت کرده و ائتلاف آبادگران ایراناسلامی از هیچ کاندیدایی حمایت نکرد.6.↑اسفندیار رحیم مشاییبه دستور رهبر از سمت خود استعفا کرد.7.↑درانتخابات ۱۳۹۲،جامعه روحانیت مبارزاز حسن روحانی حمایت نکرد اما وی کاندیدای برگزیدهٔحزب اعتدال و توسعهوشورای هماهنگی اصلاح طلبانو مورد حمایت دو رئیس جمهور پیشین )اکبر هاشمی رفسنجانیوسید محمد خاتمی( بود.یادکرد منابع1.↑۱٫۰۱٫۱آژند و دیگران، ۴۵۲.2.↑۲٫۰۲٫۱راعی گلوجه، »شهید رجایی از ریاست جمهوری تا شهادت«.3.↑Paidar, 230.4.↑۴٫۰۴٫۱۴٫۲۴٫۳۴٫۴۴٫۵Ashraf,Encyclopædia Iranica.5.↑۵٫۰۵٫۱۵٫۲۵٫۳۵٫۴سجادی پور،وب گاه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای.6.↑۶٫۰۶٫۱۶٫۲Daniel, 206.‏7.↑Basmenji, 162. »... Banisadr was forced to accept the IRP candidate, Muhammad Ali Rajaei.«8.↑اصغرنیا، ۱۴۰. »در حال حاضر، آقای محمدعلی رجایی عضو حزب نیست، ولی چون لایق است،از او حمایت می کنیم.«9.↑آژند و دیگران، ۴۵۹.10.↑آژند و دیگران، ۴۶۴.11.↑۱۱٫۰۱۱٫۱۱۱٫۲همشهری آنلاین.12.↑۱۲٫۰۱۲٫۱Crane, Lal and Martini, 22.13.↑وب گاه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرتآیت الله خامنه ای.14.↑Page, 272.15.↑Muller, Overstreet and Banks, 603-604.16.↑»معاون اول رییس جمهور«،وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران.17.↑Mattair, 163.18.↑Europa Publications Staff,The Europa World Year Book: 2007, 2302.19.↑»طی حکمی از سوی دکتر احمدی نژاد صورت گرفت؛ »اسفندیار رحیم مشایی« معاون اول رییس جمهور شد«،وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران.20.↑»نامه رحیم مشایی به رییس جمهور«،وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران.21.↑»برگزاری مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهورى در حضور رهبر انقلاب«،وب گاه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای.22.↑»انتصاب محمدرضا رحیمی به سمت معاون اول رییس جمهور«،وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران.23.↑»تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری«،وبگاهرسمی ریاست جمهوری ایران.24.↑Mousavian.25.↑وبگاه رسمی جامعه روحانیت مبارز.26.↑»در حکمی از سوی دکتر روحانی صورت گرفت؛ انتصاب مهندس جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهور«،وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران.27.↑»متن کامل گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور«،وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران.منابعفارسی*.آژند، یعقوب؛آغاجری، هاشم؛ حسنی، عطاءالله؛خیراندیش، عبدالرسول؛ زرگری نژاد، غلامحسین؛ اسماعیلی، علیرضا؛ بهرامی، روحالله؛ علی اکبری بایگی، علی اکبر.دولت های ایران: از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی؛ بر اساس دفتر ثبت کابینه های نخست وزیری. اداره کل آرشیو، اسناد و موزه. تهران:وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی، تابستان ۱۳۷۸.ISBN 964-442-147-8.*.»آشنایی با ادوار انتخابات ریاست جمهوری در ایران«.همشهری آنلاین، ۱۲ خرداد ۱۳۸۸. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۱۴ دی ۱۳۹۲. بازبینی شده در ۱۷ مهر ۱۳۸۹.*.سجادی پور، هادی.»بازخوانی تنفیذ احکام رؤسای جمهوری«. وب گاه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، ۶ مرداد ۱۳۸۸. بازبینی شده در ۱۷ مهر ۱۳۸۹.*.اصغرنیا، محمدحسین.فاجعه ۷ تیر در گفتگو با محمدحسین اصغرنیا؛ ما بازماندگان ۲۷ نفر بودیم!.)PDF(.ویژه نامه سیاسیروزنامه ایران، ش. ۲ )۹ خرداد ۱۳۸۹(: ۱۱۴. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۱۱ دی ۱۳۹۰.*.راعی گلوجه، سجاد.»شهید رجایی از ریاست جمهوری تا شهادت«.خبرگزاری فارس، ۲ شهریور ۱۳۸۸. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۱۱ دی ۱۳۹۲. بازبینی شده در ۲ مهر ۱۳۸۹.*.»انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری«. دفتر حفظ نشر و آثار حضرت آیت الله خامنه‎ای. بازبینی شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱.*.»برگزاری مراسم تنفیذ حکم دهمین دورهریاست جمهورى در حضور رهبر انقلاب«. وب گاه رسمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، ۱۲ مرداد ۱۳۸۸. بازبینی شده در ۳ دی ۱۳۹۲.*.»معاون اول رییس جمهور«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۲۱ ژوئن ۲۰۰۹. بازبینی شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱.*.»طی حکمی از سوی دکتر احمدی نژاد صورت گرفت؛ »اسفندیار رحیم مشایی« معاون اول رییس جمهور شد«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، ۲۶ تیر ۱۳۸۸. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۹. بازبینی شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱.*.»نامه رحیم مشایی به رییس جمهور«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، ۳ مرداد ۱۳۸۸. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۹. بازبینی شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱.*.»انتصاب محمدرضا رحیمی به سمت معاون اول رییس جمهور«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، ۲۲ شهریور ۱۳۸۸. بایگانی شده ازنسخهٔ اصلیدر ۱۰ ژانویه ۲۰۱۰. بازبینی شده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۱.*.»تنفیذ حکم ریاست جمهوری دکتر روحانی از سوی مقام معظم رهبری«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، ۱۲ مرداد ۱۳۹۲. بازبینی شده در ۷ دی ۱۳۹۲.*.»معرفی جامعه روحانیت ← اعضأ و سمت ها← اعضای شورای مرکزی«. وبگاه رسمیجامعه روحانیت مبارز. بازبینی شده در ۷ دی ۱۳۹۲.*.»در حکمی از سوی دکتر روحانی صورت گرفت؛ انتصاب مهندس جهانگیری به عنوان معاون اول رییس جمهور«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران، ۱۴ مرداد ۱۳۹۲. بازبینی شده در ۷ دی ۱۳۹۲.*.»متن کامل گزارش ۱۰۰ روزه رئیس جمهور«. وبگاه رسمی ریاست جمهوری ایران. بازبینی شده در ۲۸ بهمن ۱۳۹۲


منبع اصلی مطلب : اخبار و اموزش
برچسب ها : جمهوری ,ریاست ,مرداد ,رئیس ,جمهور ,رسمی ,ریاست جمهوری ,رئیس جمهور ,رسمی ریاست ,جمهوری ایران ,وبگاه رسمی ,رسمی ریاست جمهوری ,ریاست جمهوری ایران ,ر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : ریاست جمهوری