معاون ,وزیر ,کابینه ,دولت ,وزارت‌خانه ,نخست ,وزارت‌خانه وزیر ,معاونت معاون ,نخست وزیر ,رئیس جمهور ,عنوان نخست ,رئیس جمهور ایران ,هاشمی رفسنجان
سخنگوی دولت )ایران( جستارهای وابسته نجفی← ۱۰ انرژی اتمی صالحی ۵ ابتکار ۹ حقوقی معاون امین‌زاده ۴ مولاورد ۸ پارلمانی معاون انصاری ۳ شهیدی ۷ فناوری علمیو ستاری ۲ نوبخت ۶ معاون اجرایی شریعتمداری ۱ معاون ر. معاونت معاون ر. معاون اول رییس‌جمهور: اسحاق معاونان ریاست جمهو گودرزی ۱۸ دادگستری پورمحمدی ۹ چیت‌چیان ۱۷ جهادکشاورزی حجتی ۸ نامدار ز ۱۶ تعاون،کار،رفاه ربیعی ۷ رحمانی‌ ۱۵ بهداشت هاشمی ۶ جنتی ۱۴ امورخارجه ظریف ۵ فرجی‌دا ۱۳ اقتصاد طیب‌نیا ۴ نعمت‌زاد ۱۲ اطلاعات علوی ۳ آخوندی ۱۱ ارتباطات واعظی ۲ دهقان ۱۰ آموزش‌وپرورش فانی ۱ وزیر ر. وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران کابینهٔحسن روحانی کرد و سایر اعضای کابینه را نیز منصوب نمود. سرپرستوزارتخانه‌های بی وزیر را مشخص حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی سپس و به ۳ وزیر رأی عدم اعتماد نداد. معرفی کرد و مجلس به ۱۵ وزیر رأی اعتماد تحلیف وزیران پیشنهادی را به مجلس والمسلمین روحانی بلافاصله در مراسم با آغاز کار دولت یازدهم، حجت‌الاسلام حجت‌الاسلام والمسلمینحسن روحانی است. هفتمین رئیس جمهور ایران )کنونی( کابینهحسن روحانی بقا ۱۰ انرژی اتمی عباسی دوانی صالحی ← ۵ ۹ حقوقی معاون بداغی ۴ ۸ پارلمانی معاون ← فروزنده میرتاج‌الدینی ۳ زر ۷ فناوری علمیو سلطان‌خواه ۲ مرا ۶ معاون اجرایی بقایی ۱ ر. معاونت معاون ر. معاون اول رییس‌ معاونان صنعت وتجارت غضنفری ۱۳ شیخ‌ ۲۵ شهرسازی راهو نیکزاد ۱۲ عبا ۲۴ دفاع وحیدی ۱۱ نا ۲۳ دادگستری بختیاری ۱۰ میر ۲۲ جهادکشاورزی خلیلیان ۹ ۲۱ تعاون وزارت‌خانه ادغام عباسی ← ۸ ۲۰ بهداشت منفرد ← طریقت وحید دستجردی ۷ شیخ‌ ۱۹ بازرگانی وزارت‌خانه ادغام غضنفری ← ۶ ۱۸ امورخارجه صالحی متکی ← ۵ دا ۱۷ اقتصاد حسینی ۴ محر ۱۶ اطلاعات مصلحی ۳ ۱۵ ارتباطات تقی‌پور←نامی ۲ ۱۴ آموزش‌وپرورش حاجی بابایی ۱ وز ر. وزارت‌خانه وزیر ر. کابینهٔ دوم محمود احمدی‌نژاد ۸ انرژی اتمی آقازاده← استعفا ۴ ۷ فناوری علمیو واعظ‌ زاده ۳ برنامه‌ریزی معاون رهبر← برکناری ۲ ۵ حقوقی معاون موسوی ۱ معاونت معاون ر. معاون اول رییس‌جمهور: پرویز معاونان ریا دفاع محمدنجار ۱۱ دادگستری کریمی راد←الهام ۱۰ جهادکشاورزی اسکندری ۹ تعاون ناظمی←عباسی ۸ ۸ بهداشت باقری‌لنکرانی ۷ ۷ بازرگانی میرکاظمی ۶ امورخارجه متکی ۵ اقتصاد جعفری←حسینی دانش ۴ ۴ اطلاعات برکناری محسنی اژه‌ای← ۳ ۳ ارتباطات سلیمانی ۲ آموزش‌وپرورش فرشیدی←علی‌احمدی ۱ وزارت‌خانه وزیر ر. وز کابینهٔ اول محمود احمدی‌نژاد کرد. مشروعیت از طرف مردم روبه رو بود، آغاز به ۳ وزیر رسماًکار دولت دهم را که با دادن رای اعتماد به ۱۵ وزیر و عدم رای اعتماد شهریور ۱۳۸۸ در مجلس آغاز شد. مجلس با پیشنهادی کابینهٔ دوم وی، از روز یک‌شنبه ۸ رای اعتماد شد. بررسی رأی اعتماد وزیران یکی از آنها )وزیر بهداشت( موفق به اخذ مقام وزارت بهمجلس معرفیکرد که فقط جمهوری اسلامی ایران ۳ زن را برای تصدی محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار در تاریخ ایران به خود دید. با آغاز کار دولت دهم، بیشترین عزل و نصب‌ها را در تاریخ دولت‌های نژاد بود. کابینه اول و دوم احمدی نژاد ششمین رئیس جمهور ایران محمود احمدی احمدی نژاد کابینه اول و دوم محمود ۶ برنامه وبودجه نجفی←عارف ۳ ا ۵ انرژی اتمی آقازاده ۲ ها ۴ پارلمانی معاون ابطحی ۱ ر. معاونت معاون ر. معاون اول رییس‌جمهو معاونان ریاست ۲۲ دفاع شمخانی ۱۱ نا ۲۱ دادگستری شوشتری ۱۰ خا ۲۰ جهادسازندگی سعیدی‌کیا ۹ ۱۹ تعاون حاجی ۸ نو ۱۸ بهداشت فرهادی ۷ ۱۷ بازرگانی شریعتمداری ۶ ۱۶ امورخارجه خرازی ۵ ۱۵ اقتصاد نمازی ۴ ۱۴ اطلاعات دری←یونسی ۳ خا ۱۳ پست عارف←معتمدی ۲ ۱۲ آموزش‌وپرورش مظفر ۱ وز ر. وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران کابینهٔ اول سیدمحمدخاتمی هفتمو هشتم، دولت اصلاحات نامگرفت. خاتمی وگفتمان پیروز در انتخابات، دولت محمد خاتمی بود، به دلیلگرایش سیاسی پنجمین رئیس جمهور ایران حجت‌الاسلام سید خاتمی کابینه اول و دوم سید محمد زیست محیط منافی ۲ غفوری‌ ۳ وبوجه برنامه زنجانی ۱ معاون ر. معاونت معاون ر. معاون اول رییس‌جمهور: حسن معاونان ریاست جمهوری دفاع ترکان ۱۲ نامدار ز ۲۳ تعاون شافعی ۱۱ آقازاده ۲۲ دادگستری شوشتری ۱۰ محلوجی ۲۱ کشاورزی کلانتری ۹ کازرونی ۲۰ سازندگی جهاد فروزش ۸ نوری عبدالله ۱۹ بهداشت فاضل←ملک‌زاده ۷ کمالی ۱۸ بازرگانی وهاجی ۶ لاریجانی خاتمی ۱۷ خارجه امور ولایتی ۵ معین ۱۶ اقتصاد نوربخش ۴ نژاد ۱۵ وامنیت اطلاعات فلاحیان ۳ نعمت‌ز ۱۴ پست غرضی ۲ سعیدی‌ ۱۳ وپرورش آموزش نجفی ۱ وزیر ر. وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران کابینهٔ اول اکبر هاشمی رفسنجانی کابینه شد. حذف شده و رئیس جمهور مسئولتشکیل بازنگری قانون اساسی، پست نخست وزیر هاشمی به ریاست جمهوری رسید به دنبال هاشمی رفسنجانی بود. وقتی آیت‌الله چهارمین رئیس جمهور ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی کابینه اول و دوم اکبر ۴ وبودجه برنامه زنجانی ۲ داو ۳ وزیرمشاور آقازاده ۱ ر. معاونت معاون ر. معاونان نخست وز دفاع سلیمی ۱۲ ۲۳ سپاه رفیقدوست ۱۱ غر ۲۲ دادگستری اصغری ۱۰ ۲۱ کشاورزی سلامتی ۹ گنا ۲۰ سازندگی جهاد نامدار زنگنه ۸ رو نیک ۱۹ بهداشت منافی ۷ تو ۱۸ بازرگانی عسگراولادی←عابدی ۶ ۱۷ خارجه امور ولایتی ۵ ۱۶ اقتصاد نمازی ۴ ۱۵ اطلاعات ری‌شهری ۳ ها ۱۴ ارتباطات مرتضی نبوی ۲ نژا ۱۳ وپرورش آموزش پرورش ۱ وز ر. وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران رئیس‌جمهور: سید علی کابینهٔ اول میرحسین موسوی داد. موسوی نیز کابینه دولت چهارم راتشکیل عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی نمودو خمینی ،مهندس میرحسین موسوی را به خامنه‌ای پیروز شد و بار دیگر با فشار امام در انتخابات دولت چهارم نیز سید علی دولت سوم جمهوری اسلامی را تشکیل داد. کرد. مهندس موسوی نیز به سرعت کابینه را به عنوان نخست وزیر بهمجلس معرفی خامنه‌ای بود که مهندس میرحسین موسوی سومین رئیس جمهور ایران، سید علی موسوی کابینه اول ودوم میرحسین زنجانی وزیرمشاور بانکی معاون ر. معاونت معاون ر. معاونان نخست وزیری راهوترابری نژادحسینیان ۱۰ غفوری ۱۹ دفاع نامجو ۹ غرضی ۱۸ دادگستری اصغری ۸ گنابادی ۱۷ کشاورزی سلامتی ۷ ناطق‌نو ۱۶ بهداشت منافی ۶ میر ۱۵ بازرگانی عسگراولادی ۵ معاد ۱۴ امورخارجه موسوی ۴ نجفی ۱۳ اقتصاد نمازی ۳ موسو ۱۲ ارتباطات نبوی ۲ هاشمی ۱۱ آموزش‌وپرورش پرورش ۱ وزیر ر. وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران کابینهٔ موقت محمدرضا مهدوی کنی موقت مسئول تشکیل کابینه شد. مهدوی کنی به عنوان نخست وزیر دولت باهنر با حکم امام خمینی، آیت‌الله محمدرضا پس از ترور محمد علی رجایی و محمد جواد کنی )موقت( کابینه محمدرضا مهدوی داوودی ۴ برنامه وبودجه بانکی ۲ تقی ابتکار ۳ وزیرمشاور نبوی بهزاد ۱ معاون ر. معاونت معاون ر. معاونان نخست وزیری عباس‌پور ۱۸ دفاع فکوری ۹ تندگویان ۱۷ دادگستری احدی ۸ گنابادی ۱۶ کشاورزی سلامتی ۷ مهدوی ۱۵ بهداری منافی ۶ میرمحمد ۱۴ بازرگانی اردبیلی ۵ دوزدوزانی ۱۳ امورخارجه موسوی ۴ عارفی ۱۲ اقتصاد نمازی ۳ نعمت زاده ۱۱ پست قندی ۲ کلانتری ۱۰ آموزش‌وپرورش باهنر ۱ وزیر ر. وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران رئیس‌جمهور: ابوالحسن بنی‌ کابینهٔ محمدعلی رجایی بود. ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران نیاورد، دومین و کوتاه ترین کابینه رسمی حجت‌الاسلام باهنر که بیش از دو ماه دوام به عنوان نخست وزیر منصوب نمود. کابینه انتخابات وی حجت‌الاسلام محمد جواد باهنر را بنیصدر، و پیروزی محمد علی رجایی در اسلامی ایران بود. پس از برکناری ابوالحسن رسمی ریاست جمهوری در جمهوری وزیر منصوب کرد.کابینه رجایی اولین کابینه وی محمد علی رجاییرا به عنوان نخست با آغاز ریاست جمهوری ابوالحسن بنیصدر، باهنر کابینه محمد علی رجایی و برنامه وبودجه عزت الله سحابی ۲ وزیرمشاور یدالله سحابی ۱ معاونت معاون ر. معاونان دادگستری مبشری←حاج‌سیدجوادی ۹ کشاورزی ایزدی ۸ ارشاد میناچی ۷ بهداری سامی ۶ بازرگانی صدر ۵ امورخارجه سنجابی←یزدی ۴ اقتصاد اردلان←بنی‌صدر ۳ پست اسلامی ۲ آموزش‌وپرورش شکوهی← رجایی ۱ وزارت‌خانه وزیر ر. وزیران نخست وزیر: خمینی تشکیل شد. اسلامی ایران به دستور آیت‌الله روح‌الله کابینه دولت شورای انقلاب در آستانه انقلاب شورای انقلاب )انتقالی( کابینه مهدی بازرگان و ۱۰ منابع ۹ جستارهای وابسته ۸کابینه حسن روحانی ۷کابینه اول و دوم محمود احمدی نژاد ۶کابینه اول و دوم سید محمد خاتمی رفسنجانی ۵ کابینه اول و دوم اکبر هاشمی ۴ کابینه اول ودوم میرحسین موسوی ۳ کابینه محمدرضامهدوی کنی )موقت( ۲ کابینهمحمد علی رجایی و باهنر )انتقالی( ۱ کابینه مهدی بازرگان و شورای انقلاب محتویات مجلس صورت می‌گیرد. اعتماد وزیرمورد نظر توسط نمایندگان به مجلس شورای اسلامی و پس از آن رای می‌باشد که از طریق معرفی رییس جمهور کابینهٔ ایران دارای هجده وزارت خانه )تغییرمسیر ازهیئت دولت ایران( دولت‌های ایران فهرستهیئت


منبع اصلی مطلب : اخبار و اموزش
برچسب ها : معاون ,وزیر ,کابینه ,دولت ,وزارت‌خانه ,نخست ,وزارت‌خانه وزیر ,معاونت معاون ,نخست وزیر ,رئیس جمهور ,عنوان نخست ,رئیس جمهور ایران ,هاشمی رفسنجان
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : هیعت دولت